Nông Dân Việt Nam

Người nông dân có năm cái nhất,
Sao cái nào cũng đắng vành môi,
Cái nhất nào cũng nghe muốn khóc,
Có cái nào không một tiếng : trời ơi !

09.12.2013
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements