Cánh Đồng – Ngọn Núi

cánh đồng đang trẻ
ngọn núi đã già
cánh đồng quê mẹ
ngọn núi quê cha
cánh đồng con gái
ngọn núi sương pha
lúa thì dậy mẩy
ngày mai chiếu hoa
núi thì vẫn vậy.

07.04.2014
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements