rắn lục đuôi đỏ

một khi bìm bịp không còn
núi rừng cháy hết những con rắn về
mình xanh đuôi đỏ bắt ghê !
đầy vườn đầy tược bò lê bò càng

02.12.2014
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements