Đường xưa cát trắng lá tre rơi
Thăm thẳm trời cao nắng rã rời
Chợ xa quang gánh ngày tháng chạp
Đi sớm về trưa nặng một đời

28.12.2014
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements