chiến tranh

viết, nhân đọc bài phỏng vấn nhà văn Svetlana Alexievich
trên damau.org

chiến tranh
nơi này hay nơi khác
cũng đều là tàn ác
mạng con người thua cỏ rác
bà mẹ đưa tay bóp mũi con mình
cho đến chết
để được sống
xác chết cũng là một vũ khí
vì loài ngựa không bao giờ bước qua xác chết

chiến tranh
là trò chơi của lái buôn
buôn súng đạn
buôn luôn xương máu
bất kể mọi nhân danh

24.10.2015
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements