ngồi chung yên ngựa

nỏ thần đâu nữa mà mong
một con nghịch tử mê chồng phản cha
u mê bán cả sơn hà
ngồi chung yên ngựa, đâu xa – láng giềng

23.06.2016
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements