lạc hậu

có những người lâu ngày gặp lại
không biết nói chuyện gì
vì mình không biết nhậu
cũng chẳng hát được karaoke !

25.04.2017
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements