già

cây già thành cổ thụ
bóng mát tỏa đầy sân
người già đâm lụ khụ
chẳng việc gì nên thân

08.06.2017
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements

hội làng

mấy lão tiên chỉ viết lại lịch sử của làng
dựng một thành hoàng
lập bàn thờ thắp nhang sì sụp khấn vái
sau đó chia nhau chỗ thịt
con trâu mà các tráng đinh đã thừa lệnh
đâm cổ trước đó
dân làng cũng sì sụp khấn vái
và ra về với chiếc bụng rỗng

08.06.2017
Huỳnh Minh Lệ