có thể, không thể

tôi cố thở với vài điều dễ chịu
màu xanh cây lá, trẻ cười vui
tôi cố sống và niềm tin mặc định
rằng con người không thể sống với đười ươi

01.11.2017
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements