tai ương

phượng chưa kịp nở trên cành
một ngày chết tươi trốc gốc
tai ương đổ xuống đầu xanh
sớm đi mò cua bắt ốc

02.04.2018
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements