thế hệ căn bậc hai của 2

mất sữa uống nước cơm
cơm nấu bằng gạo mốc
cao chưa đến mét năm
được kêu là tám x

14.04.2018
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements