phế tích

con đường thiên lý về nam
bao nhiêu máu đổ trời làm đã khô
nắng nung trùng điệp nấm mồ
trên cao phế tích ngọn cờ tung bay

20.04.2018
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements