một phút thành thần

gươm thiêng còn đó máu trào
anh hùng lẫm liệt áo bào chung thân
tử sinh một phút thành thần
nghìn xưa sông hát mộ phần hiển linh

25.04.2018
Huỳnh Minh Lệ

Advertisements