99

nàng kiều có mấy năm
ở chốn lầu xanh
mà nhan sắc đã te tua
đó là còn được từ hải cưng chiều
huống gì cây quế thơm lựng ở giữa rừng
mà để cho thằng mán răng vẩu
hiếp trong 99 năm
thì còn gì tấm thân ngà ngọc

07.06.2018
Huỳnh Minh Lệ

Đồ Rách

Đường xa tha giú chập chùng
Vua Trần cúi mặt Vân Đồn về đâu
Bạch Đằng cọc nhọn cụt đầu
Diên Hồng ngủ gục từ lâu biết gì

01.06.2018
Huỳnh Minh Lệ